Các công việc cần chuẩn bị

Các công việc cần chuẩn bị

Danh sách các công việc cần chuẩn bị trước khi sử dụng Smart Cloud Accounting

  • Lựa chọn thông tư đang áp dụng: TT133, TT200. Thông thường đối với các doanh nghiệp nhỏ sẽ là thông tư 133. Tại sao phải lựa chon ngay từ ban đầu vì hệ thống tài khoản của hai hệ thống này là khác nhau. Việc lựa chọn giúp hệ thống tài khoản ngắn gọn, mẫu báo cáo tài chính đúng theo yêu cầu của doanh nghiệp
  • Cần chuẩn bị sẵn các danh mục (nếu có) dưới dạn các file excel: Khách hàng, nhà cung cấp, vật tư hàng hoá, nhóm khách hàng nhà cung cấp, nhóm ngành hàng, kho hàng
  • Cần chuẩn bị sẵn các số dư: Doanh nghiệp cần chuẩn bị sẵn các số dư để có thể Imports trực tiếp vào phần mềm thay vì phải cập nhật chi tiết bao gồm ( Số dư công nợ phải thu, phải trả, số dư tài khoản, hàng tồn kho)
  • Sử dụng công cụ có sẵn của hệ thống để imports dữ liệu
  • Kiểm tra và đưa hệ thống vào vận hành chính thức
back to top
Contact