Chính sách đại lý

Chính sách đại lý

Điều khoản hợp đồng hợp tác đại lý cung cấp phần mềm kế toán SCAS (Smart Cloud Accounting Software)

Chính sách đại lý

ĐIỀU 1. MỤC ĐÍCH VÀ PHẠM VI

 • Mục đích của Thỏa thuận hợp tác này để xác định rõ vai trò và trách nhiệm của mỗi bên có liên quan đến thương mại hóa phần mềm phần quản trị doanh nghiệp do SSE cung cấp.
 • Phạm vi về các sản phẩm hợp tác bao gồm:
 • Dịch vụ cho thuê phần mềm kế toán – Smar Cloud Accounting
 • Phần mềm kế toán doanh nghiệp – SSE Accounting

ĐIỀU 2. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A

 • Cung cấp phần mềm quản trị theo Điều 1 và các dịch vụ kèm theo.
 • Đảm bảo về chất lượng và tính hợp pháp về các sản phẩm dịch vụ cung cấp.
 • Đảm bảo an toàn, bảo mật thông tin liên quan của khách hàng trong suốt quá trình sử dụng dịch vụ.
 • Phối hợp với Bên B trong hoạt động tư vấn, xác định yêu cầu liên quan đến việc cung cấp các dịch vụ phần mềm: Tài liệu giới thiệu, hồ sơ khảo sát, thuyết trình giải pháp, nội dung đào tạo tập huấn sử dụng phần mềm.

ĐIỀU 3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B

 • Cung cấp thị trường bằng cách cung cấp thông tin liên hệ cơ hội kinh doanh để Bên A tiến hành các hoạt động xúc tiến thương mại cung cấp dịch vụ phần mềm kế toán cho thuê
 • Được hưởng hoa hồng bán hàng và các chi phí hợp lý khác theo quy định tại Hợp đồng này.

ĐIỀU 4. NỘI DUNG PHỐI HỢP VÀ CHÍNH SÁCH TÀI CHÍNH

 1. Bên B chỉ được báo giá sản phẩm phần mềm quản trị của Bên A theo chính sách niêm yết về giá mà Bên A quy định theo từng thời điểm.
 2. Các khoản bằng tiền: Bên B sẽ nhận được lợi nhuận thương mại cho mỗi lần Bên B bán hàng  thành công cho khách hàng của Bên A giới thiệu với mức thù lao hoa hồng tương đương 10% tổng giá trị hợp đồng ký mới (Không bao gồm hợp đồng gia hạn).

ĐIỀU 5. BẢO MẬT THÔNG TIN

 • Hai Bên cam kết giữ bí mật thông tin của Hợp đồng này và các thông tin về thị trường, khách hàng. Cam kết không cung cấp toàn văn Hợp đồng này hoặc một phần nội dung Hợp đồng cho Bên thứ 3 mà không có sự đồng ý bằng văn bản của Bên còn lại.
 • Trường hợp vi phạm, Bên nào vi phạm cam kết bảo mật sẽ phải bồi thường tổn thất cho Bên còn lại do việc vi phạm gây ra và chịu các trách nhiệm khác theo quy định của pháp luật.

ĐIỀU 6. ĐIỀU KHOẢN CHUNG

 • Trong trường hợp có thay đổi về dịch vụ, chính sách bán hàng và nội dung hợp tác, Bên A sẽ thông báo bằng văn bản cho Bên B, các văn bản này có giá trị pháp lý áp dụng bổ sung, thay thế các quy định đã ban hành trước đó và cũng được xem là phần không thể tách rời của Thỏa thuận này.
 • Hai Bên đảm bảo chủ động tiếp nhận và xử lý các khiếu nại, ý kiến phản hồi của khách hàng. Chuyển tiếp các khiếu nại và ý kiến phản hồi này cho bên liên quan trong trường hợp cần được hỗ trợ, giải quyết.
 • Mọi tranh chấp phát sinh được giải quyết trên tinh thần thương lượng, hoà giải giữa hai Bên. Trong trường hợp không thể thương lượng được thì sẽ giải quyết tại Toà án kinh tế nơi Bên A đóng trụ sở. Phán quyết của Toà án là cuối cùng và các bên phải có nghĩa vụ thi hành. Mọi chi phí phát sinh bên thua kiện chịu trách nhiệm thanh toán.
   

 

 

back to top
Contact